Oficial - Biblioteca Virtual De Defensa

   EMBED

Share

Preview only show first 6 pages with water mark for full document please download

Transcript

Tomo I.-Pág. ;1..005 OFICIAL MlNISTERI<) leo y t:m·I'!JO (!UO a o<:m¡írtr diohas vacantes rr, sus ill, Balenres y Camwias. Madlld, 26 de marzo de 111¡¡1, Pfili(:,r, .. .Utvlrld, ~G do marzo de 1951. \ D4VILA l)AYIU. Estado Mayor Central del ~jército J~STADO 1\:IAYOR ncstinos C. A. S. E. Vacantes de destin• BIUGADA OBltiil~A Y TOPO- Desl<~rto el concnr¡;o ammcittdo por Onlen !le 21 de diuiemhrc último GUAl-:IcA JjE l3S'l'ADO (D. O. mím. 28!lj, se anuncia, nn se· :MAYOR ~t,uwlo ccmom·so, Mn art•eglo a lo dis~ rues1o en la Orden de ri de mayo Ascensos ae 1944 (D. O. m1ru. 1Jll~). rmrr, m1hrir mm vu:eante íln taquimC'ntmf¡~p·afa dmw:s ti•~ j vrw:.mta v t:t tlt'H:i·wiww abril rtf' :1 a las Ot· In~antm·ia J,¡¿. qm~ ttllUHí~ialttts ¡ l!lll: lm;v':m podulr• j puhlií!ura Jo~ tleí'lti· 1 Hlí!l 'l1tAll!O hasta ovu;ti\t. w1m. 9 tic juuin dí' 1\lí'"' lll!l:vari (!J. o. mltn, "''r í'Olii'lttvin~~ f'>U'tt ;;1 n>•rWwM1 y no¡.; t:m:¡•¡:,,pondhmtes a, ellas. 1\:sto as· pl,•o il!iltetfiatu 11 eew'o e,,, enn earáetrl' eond!utmml. 1(•;.; do Infantcwi:t nmwlfta ,;t:: Otro, D. CriRilnto Martin~z Harc\ía, {~íledo.1l r¡ne ¡lat•n ~ttda uno se {;¡t y qumltt~Hlo •m H1 situcwi6n intliü~. vtwantí'S fle je•res til atas, en lll citado C1wrpo tlo cito, lHtstr~ que auuuuütdas Teniente connwl l Gom:ález nadla, de la Zona de ltMlntmnionto y Movilizar:Wn níurw· ro 1:!, con a.nti~r,üedad dll> ;Hi, de mttrzo (lo l.!lií1, crnedtt disponible fm•zoso en la u.... Hegiém Militar (Málaga). Otro, D. :r.uif' Torres Mttrthwz, del \lobiernu Ml¡it¡tr do zarag·oz:t, con tmtlgi'Wdarl (JJJ 'HJ ¡¡uo lmyttu IWdJ(ltl Vacantes de destino ílt'l Cnn ¡•tel Gfilílc!'al d<~l r.unr.rH) ílíl I•:J,;n~ito vr. enu nntigüc~tl¡ul dn m ti(! Cnh a, !.o a.H 1n. !Hm'~m dn :Wtít, !JtWdft itl till lrt 0.~ Hegiún Militar (Btll'· OJ•th'n de OHCML nilm, Hf:t}. se ammci;¡¡¡ In.E ~;'KI,;)•, y cm t:omilliúil, sin ileree!!o a emt ltt ¡;llr fantti11Wias t.inia· (le la fecha do publicaeión do lfJ. prt~". no Ojeda Gnrcia, del Hc{;'!mifmto de ¡:;e11t.o Orden, .ser(m remitidas a. Gst.o lnfantet•ía T(mGt'ite núm. 40J con an· l\finisterio (Dil'ílíJCi(Jn General ílH He" tigürdad i·· tmevas vacalltes qtw hayan potiiO puhliquon t!ünti !HiFi <'OPJ'f'~4!HJtHUNrtOA fi, (lJl(tfi, tlitlo ntt•n, 11. Pt'.llrn MavthH'7. ¡Jn f,~•,ltU'?.It nm•t•t•:lfttmrllrm1 r.,: n t·!laH. Vnlü;, llol nata!Mu Crum.dOl'flH ao MO!l· Otro. l:l. Amando Costmn(.'l'O Suo, tafia Sir,ilia, núm. XXH, eon antl¡rííe· tlnl Hn~rilr!lt•nto do ltt1'rttití1l'Íít San tlt:ul flt~ lfl ílo nmrzo !ltl :101)1, qntl(iít Qnlntin núm. iltl, non o.ntfl-!'üe(lO.d d.c d!Rponihlo 'Corzost1 en la n.n. Htlgiim ¡mhllt¡tWil j,t1:; df.lt,tltW:'· "'·1 ¡•ia o! !lfn, ;m tli' mtn·zo lttl mm, í'l, nmmtwl:mto t!e Jufa.HH'rirt ('R. C.} tlmt .JocJ(>, Mt'-!Hlt'7. Tlt¡mt., tln Ju, <:njlt tlt:l 1\nr,lnta nnm. rl7 (on enmillión), debinn· do lHWt~l'R(gulares ,i e Inf anterili. . . d el del hal:wr paf'ivo que le corresponda, 1 previa pro¡Juesta reglamentarltt• ' P.if uúm. *· · M:&drid, 2,; de marzo de 19J1. Otro, D. J'osfS Baldellón Guerra, del dt' Tiradores de Ifni núm. ;t. Condecoraciones Distintivos a le; en la. mayo de ~cB. O. del DA>"'M se confirma la A. parii.t de 1 rle febrero de 1951 s~ún de una barra d •UstinHYo Til'éHlores de Capit~n de Jr:fanter!a. (E. A.]) don eon cnat:? 1~e igual color !?osee, 1 ( }fiirrcelmo Martm Gmllen,, del • .Gru- . . . snstltmrlas DO~ una. nana 1 de Fuerzas H.egulares ue Irnante- dorada, al de Intl.mterla tlon .,sar ¡ Tetuán núm. 1. · · I:uciano · Fer;_uínd~z, con desd.c. 1• " · · tmo en el Grupo a e Tiradore~ ·de ·e "" A pm·U.t rle l li~:~ nuazo tie 1i<5;t If:ni núm. 1. M:ad.rid., ;m de marzo do :lll51. ~IatlrW., A'llTIJi~EIUA iW de marzo de 1951. Mandos .Se conretlo tmtm·izaeit'•rt !)ara. usar ~obre t•l lmH'ül'liH' ta ..dfl Maw>H··• tu.1 do gtwrra, pdsü::5ilm, al la. ~1E:daJ!:t de Pla- el mando eo'n armrt em·- t•c".HlíJHtH di:l y m. y Mn.estrf>nZét flfl la cual se lmlla en llú Mcoutacwu rm Pl Con· sarganto de Infanterla D. Anümlo r.w do I!lfll!·uccw;~ del nwntado Ctwr" Z.'oriuíndez Jimii;nez, con destino ea po í11 dw. 9 tlel mtado · mrc~s •. para seel Grupo (le :Fuerzas H.egula.res Intli- guir__el curso de Informaninn qu('. U1 gena.s dó Infaut~Jr.ía Arella núm. H. . premuula. Ot>Tu~nnt H!1gi6n rla:,; ·eu lüH Hüglmientos de Artille-da númc*rúa ;n y ,f2fl y Gru}ws d.e Artillt~· Miliütt' (Palencia.). . Twn Julio Ltipel!; Barrlo5,. dul na.tn- r-in, do Montaüa. l y U sm•ti indispnn· ll6n Cazadores de MontnJia. Auteqw¡, :;nlJ.Ie aeom¡mflar a. la papolotn lt.l eX!ll'o:4tm, 11 lo~J ofl .. Btl.til.llt'm Cazatl(Jl'l!s · rlH Moutaw1. !ltt·· oütlm; que tt eontitmtu:ilm IHI relrwio .. lieia 11úm. X. mm, tlt>sti11atlos ett lot~ CUül'1JOr5 qrw Uou .Mmmnl Lafwmto Ma!'Utt, A¡.¡J•u .. so o:t¡womw. f.icír3n do (11'\stino certificado expedido por al Trilmnal Médico H!l cornpotr~nte, el quo sn ::wreditl'l quo el intet·e- sado rcüno lrt& condiciones de media rtptítwl físic;a para sm•vir ílll tJnWa" 11<~~¡ d.e Montttfttt. Lrt5 pa¡wlctas . por f•'nnrz;¡¡:.¡ Hegnlm·es el G InfanteJ•ü.t Militnr (Terunl). · te111~rr~fn. Alhn<:nti1as ní~m. ¡¡, Mlult•ld, 27 do ml\rzo de 1951. Jofatura, fli\ Artill"rú1 d.ol Cuerpo Teniantn (lo Infrmtilr:fo. (lI,,Ima.-:una. de teniente <:oronel. de· Ariinel'ia de "'""'"~.--uu<'- de subalterno. il<'' Artmería de Costa del CamUllo.-Una de 43.- Jt~ ctmtes de.. . . 1¡ Ar":1a ~o . o::or:r;c;:::prm.cHt~ntes . W':¡:ztm].rí:a n'(:¡¡·n. S?f.- cKm cor:cmel y una de co-,1 ~~~~ 1 ~ R<"·';""';!m·.+n de A1•t:!Uería núm. 72:-l determ!na el arHcmlo 21 tmllímte c:t~ronnl y 1int1 de cu.-1 •len drenlar ds 5 tte maro ' 1«D. O. núm. lif-:2). núm. 7lt-¡ Laí'l. ttí) petir,:lün t:'mt tt~n:eni:¡¡, i ,Gú!HIUCtf!· 76-' ~ !t {l\) A1·tmería de eo:;ta. eano,¡•ía.=·l:)o¡;;, M snlmltPrno. tltl Al'tlllf:l'Í:l. tlc t':ostr~ uu¡;u,, .......u·u;;, ,sto en el 1 artículo,5.0 d@ la Orden de 5 de rnayo 1:na, teniHnte coronel. 1041 (D. O. mh11. :1.02, se ttmmc!an Hegimiento de Artillería núm. lG.a continuaci6n las vacantes de jefes 'l ;un;' !lo subalterno. nc~rimlento do Artmoria núm. 17.- (l'!, A.} del Arma de Artillería que 'lln3. do toniente coronal y dos de ca· han de set• cubiertas en tumo do li· bJ'o oleoción en las Unidadof' para. los rt: Una. de tmtinntr.t coronel, tlos do co- ~;idontes ou Mt.ti'ruce;os, llaleares y Ga· man;hmter.; t'tl las Dt>})t>lHltlll· das íJTW >;o rdadnmm .a etmtimmeWtt, IHH':t <'m' tmhít:rtac; eu tm·¡¡u tlt: !il'O· Vi:>i611 llUl'lW.tl. Lui4 IHIJH!Loüt:i tlt• f1ctltdún !le dm;ti" no, ma•Huda!l JHJI' Nlwlueto rt•¡rJ;nuon· HU'io a e::tJ\ Mií!!hü:t•!o ¡llit'tltmüm liC· twNtl do HetllntaurJetlto y Pm•,;tmfilJ, tleJ¡m•iíu tt'lli\l' t•utradtt t•r¡ d. rw.ttuo !lí'liÜ'O il!l .lu~; t¡ltitHW rlíiW,, Ontll!Uifll·; t~ rwrtJ¡• ln. iJ(I In ft•elm pl·t:¡;~;atfl 1111 p't~hlimwUin !.lo O!•dt:n. ~limHlo nlill¡.mh:ll'Ü} p:u:a lo:; J:i'Fdtlnntüél on :\trn•rrtN:m;, Bo." l!r"rite ()¡•flen, ~>m···l"•ln., (t pa¡•. dG lo. ohligntorJo pa- los re:oitlentc:;; en M;u•rtwcos, Da· leares y C:anari.as anticipar ·!.iOl' con· dueto rt!glP.m.untario ¡¡u¡:; peticiones por l'tt telégrafo. . Hogimiento OS DH GUElUU. . POR íLA PA'l'IUA Pasa a la situación cla disponible fm•zuf'lo en lf~ V• negión Militar, con teniente. Ascensos Hegimiento do Artillería de Costa l'E1S1dcncla (111 la plaza de Segovia, el ¡¡miente auxiliar de Artlllería D. An:f· íl€1· rta~rimilmto 110 Artmm·ía do Co:::ta hal Mmltí:lsinos Barjacoba, por cesar termina el artír:~Ilo a.<> del J!.egiamen· tt pr:t!r,i6n prop:a. en la Na.varro l"ürurm. llwlita y· SolHll'tt.na Ot•tlcn Militn¡· tlo í Jl4:adtlil, 20 dt} mttl'7.0 tlCI lOnl, do 7 do nHwzo i. Ül'tlt'l! l'll t'll lHAiHO tWH_:HL, 1it'hi!t~ll- líllt¡0't!J1l.l' la" ¡mr h'· lí1s. etn Ualen.· y J1.h.H'!'UCet!:'l, Caf¡¡tl[{;¡•os mulilaílos JWI'nünumtc-s l't'1<, l\lrulrl,tt, íH de warzo fle .w;a. CIJ/t U,üU JICSI:ttu Jlüi' tmiél' 1.ab llljO C.t!llO , mru, ~ n. numlH l'tO Biranuva M:uil1o. 1 n. norn:ih Gonzúlez Men~n, ¡ 0 . ' . d' • d . dt'iZ, 1 , .1:n.~·..a···.'~~no· .a~ cor~~ w~m;íl.;~, ,qn~ ~ ;. 1 S.'olit.a!lo.. n.. 1.:a.n~Hnn l.·"i'·.t'l'?: .M.·óndez. ¡ d !1 fhl Otl·o, ll. ,lll!hWt "l·latw•mo 1lrl ,.., , ~ . M>,l,;h•ll''\ Wlll1, rmmnuto (!O .;a}; • •!r.,dlt(, h,c:j Jn,.l!8 'll'i.>!Wt> Ltí!•ldO. ,. .cm,rr:? tÍ''! · ()!ro, .11. EzHtttiel M~n·Nw Luengo. ·~, dr. ülHd dOj "' corwede un, 0 Vac;mtes de destino · ••n la Ot1·o, H. Vnmmelü Ull Salvador. ott·o, n. Antonf\1 {D. O. nt1· l:tí'! Wtcante:, de hlh~!l(lfll'l" Al'ma.<> M'irtin. Otro, !J. r~ugonio M¡u·tírwz Martí1 nno &o lr f:;fl!Ior lOO del S!Wldo, al par· ' '• i'1onal dtll el\fH'h-iiHlo Gnl'l'lJO, rolaeiomulo a contlnwtei.6n, dcbicmdo X:JCl'• Gabo primen~·. absoluto, D. Man1iel .~ihirlo a partir tlH la;:.; teehas que se Pih'<"'~ Ares, 0,50 rwsetas Jlül' tmwr Ull 1mlit;an. .· Capitán 1}, Hmnún M:arín Mm1oz, hijo. Ct.tho rl.B la Policía Armado., ubso· i>AfJfí pefmtas anurtles, a partir do 1 l¡1ln, D. Plldro ·v:al¡Ws Alcaina, 1 PH· ,¡,, abril 1051. ~nta 11or temn· do,.; hijos. Ma.rJ.nini¡;ta. tlr• Arrmula n. RaGnbo íln Artíll(~l'ía, absoluto, D. Ma· fnt\l nareía ·~alamo.noa, 1.820 peso.· mw1 Pürex Pércz, o.no pH,;ntas por te· tas anuales, a l)ftrt1r do 1 d.c marzo unr nu hijo, , de '10á1.. 8ul!laclo, JWl'limxumtc, 1), Vicente Gabo n. Germinal Domíngm1r. Ga· Mnfloz Gil, O,í10 pe:;ntns por tener un nmrún, !\70,20 pmwtafl n.mmlas, a par· hijo. th· d.o 1 do fcbr0rt> (10 1mí1... Matlrid, 20 un mm·:u¡ do 1!15:1, ot.t•o, S. Salag H. J\.Iolw.rnott H. liO.· dH, núm. :t:m, fí7\l,;w 1msctns anuales, DÁVILA a rmrt!r dn ·t t1o follrow de 10;,¡, t:-'ülllUrlo 1) SüllMiltí.n L(¡pe;, Gt3mc:t., la rmJ,2.(l rw1mt:tH nnnales, a !Jtu•th· de 1 r:la, diel!o Unidades !le r:ontinu:wiún sr, ¡:f'lat~immn, pe~rt de los solicitantes, cursadas por eomlueto reglamm1tario a este Ministerio debcrtín tener ouuu. íla. rm ol m!smo Wi!·ección GcmJl'ftl de Hcelutamlento y Pe,rsonall ílüutro del 1>lazo !ln qtJince días, "ontn.tlos a partir tln Ja ftwlm dE• publicación de la J)!'Csentrt Ordflil cm el DIAntO OFI· GIAI., siendo obllgfttorlo para los rnsl· tlíluí.ns en Halmn·üs, Cmml'ias y Ma· rrtwcos o.nticirmr }lOl' comlrwtn rcglauwntn:rlr¡ sns rwtieltllleí:l por telégrafo. Agrupach~u tll'l Intenrlrmcio. núme" l'o á.~~-Umt d.o capitán y una 110 tenftmte. Madrul, 21 do mtrtzo ilH l!Jl'll. do mm•zu ttn l!l1H. Mlld~·!d, rH dD nllll'ílt) dí\ 1(Jrl1. D.estinos Pnm tlHhrJ¡• la vaeu:ntf; de j1;fc do lit l'ltf\'HrlH!'ltt rh; llo1Hlt'f;fi ¡lf~ Mtulritl, 1\latrimonios W•l'l'f~r•poudlt•J¡¡lt•· ol11ll'll0 rlo ll!wt• lllüH <•it'itl, twmwiof!a. pm• Ot•tlcn d() 27 tlu 1:on f!J'I'I'.f\'lo n. lnn tlll'fíÍJsie!ontli\ <111 fvJn•¡•.rn dí\ ·mr1r ¡n. o. uúm. üOl lw la. J,r•y tln :!:1 !tíi junio ({¡; 1UU (CrAmo ( wn;tM. núm. HhLI, tw :¡¡¡uatlan "JrtH \:tt;rtHh\;; dtl }i!1hnl'ieíalen ~· mn.e~;t¡•os tlü uawla t1mtos r•¡¡ la,; Uniervl<:io diJ')I!.H su nomlJl'a.. mientí:¡ como onlemmza do 1 Direc:ción General d1~ t1:1brero dHis aiw~; de servieio rlcsdo l'lt de la Guardia Civil Ingresos 110m·· ln•amiouto t:omo ordouauza de lnt\.!1'.. vom:í/m Militar. a pm•elhlr tiNJdo 1 1ltl fnhJ·!Jro llH :HiiiL u. 01ro, l"i'nUlli!iCl'i t•'rrmM 1orge, los l'l.m·vinim; dtJ luü~mtlm<üa tW lit V• norritm. Mllit;u·, diJelj trlNJ!oH, ptn• lllwtíl' tr•~iutn y Helr; ano;; 110 flt'J.' .. !ltJ ¡GtmeLU.~lún tltl ltt (Jnl.¡>';;'<. ~JJJt"-:14 l¡¡_'l,.,_,,. dE?: (T~:evartl. I~úpe~!!< _ nlH?HuJ It:.ra:rd:e:rlU ro 10.. /<. " .1"' >iJ:S 1ft ;·•e 137 Cclrnar:d:ln•eüt.~·-·E.m'i!ltl Lüdl'ón ~" 1 1 ' CuJf'Uú.ti~? ,. so~~« ~ .1:1.1egmne•m:o de Inraa- ' 1.::\'i Comandaneia.-Anton'i.o Pa!ll:m i P~1d¡~dera, ea.ho del Grupo de l<'I::.Ullar·es Indígm~as de Infantería Me- · 138 Goman.daneia.-Juan cabo d2l Rmt•,1 . at•wa, .,olaado llJi la tJw(lrul dü Za:padot'CS do la Her:Um. Aúrtla dt1l J<~streeilo. 1:n Cmnandancill.··~·Alfonso Martín Alba, soldado flal negtmlento tle In. fanter!a Ar•aHdu n1un. :t7. 1:!6 eonHinduneia.~-Juau Martl.n l'Hl·· nítez, solllruln del C. M. 11. núm. H. l:llj Gomlwdruwfa..~-nafl~el Mart.ín Capma, solcludo del Centro de 'rrans·. misiomis tlel r<:jér~;ito 5."' M6vil.-Pruc\mwio Martín Goim, cabo tlol Gent.ro di> Tranmlli<'liorws dC)l J<:j(u•c:l.tt!. :t:JH C!'lrtHHldanela. ..,=11'rarwiscl; Mtt:r· 1Jll Búuclwz, soldado del Hügllllil de Sa¡_¡tmto nt'!· 'l:J'l Conutruit:tn~:ia. == lll·aneh:eo ~t~,~ mew · (hu·¡:la, ü!Jl!lado del l~atallón de 1:m .~.. Lnií1 nayu tl!.l la ¡~:¡ mvlsi:'m, mn, eaho lJtl!!Wt'O d.cl CmwuHlU!i(;ia.~A n t<.Jill o ~ill'l'íir. ArUllt·l·ia uflw. 1íi. Nav(m, paisano. comamio 1 wla.··~E~dual'do Ueúou1.:13 C:mnallílmwla.~-Mamt(Jl l::lnvma do Anlllu, ptth>ano. 8awloval, flOltirulo ti(; la At·rNc J:l1 eorm:u1!lanciu...., I-'rar~ciseo Ho~ del J<:Htl'OühO, tlrigLwz Alvarm:, IJ:tii'l~uw. 137' Com:wdancla.-Jom~ S o l :t n <> . 1:1bl Gomttnílamürt.· ·l (;mmwda:m\itt.-·~,fm;tl 'l'Bjatht :;Ji faJJf.!'t'iH. ~qrl:t !ll'illl. \), rwnlr:rof1 ;;a HÚ!Il. t~. 1!:'1' Cil!WttHl:mnin, OC', l!'i'I'JH\mto Va· Jnan nonwro natoJlúu fl.O In· !nw·.ln. Valmwl:J., t•ttho vrl!nr·ro íl.cl Ho·- ~= l'.'illllP11ÜJ 1ltl lnfni!U\!'la m'tm. H. Miwulf.fl'i~hl. . :!:1'1 Cmmt.wlrutt:.ilt.c-~a V(¡;. •. · 1:10 com!uHlanítÜt,.c~·Hie M(IVll," An¡Nl Mo;y¡t StJt]UlldO, ¡mimuw. ~:!'1 «l>'itlÍ5Ü!l'l'll». !W.u, 14nld>tdll (!el Hi'tlilllinuto de J¡¡. fanft•.t.•ia Oriluwu Mílltm•u:; u!lm. :'.'7 • ll!l1i t:mwr.nttancla.. ·""'Mod(~~ltO 'i'm•rt~ ¡:m C:mnawJ~tllllht. o=!Ht!'ad HO!lltíl'O dtl li'nktm, ¡:nltlittiiJ th~l Ht'(ll!llil:tlfo dP la tl.B Cnlitlllt•t·ltt t:;ú~rttl.W'i~N do Villltvlillfl' uu .i\tttí!!?., mtl!o ~olol c. M. H. 1iül Hn, 1:¡·¡¡ conmwlannia. {flltlÜ'lltn (j¡¡ At·HllPt'.Í;L (le. MontlillJt Pat'O,ín. i!Oldntln dnl ;m. 1:!8 ·eomrmdaw;i:k~I•'¡·fluni~;co Sot·ia. Día~. l}Ulsano. 137 Gomandaw:in. -Juan '!'11.'11.\Vül'a., f:rRjlC!IleH, lW.tl'itlí!l'U dül gum·dt:tt:O:='tOió'· no D. o. ní1m. 69 ?!S de marzo de 1!!51 :?ti~· Comami.ancia.-Bruno Cañame· del Reg:1mlf'nto ·ti.e ArCahaUo nfHn • • 1 1 Cc;martJÍOlH'S d(~ lft DivisWn lWl ComatHlttue1a.·~Lmlttnlo B a ;.• tl Atmraz::tda. Pnt!xtlver, Bolttado •lPI Hotrlnt!tmto de ::n1 ComawlaiHJin.-Htlllln11'to l!'er.. 1Hfm11ür.ía Motor.lzttdo ~"\ahoya. nt1mc wtwlnz M:u·Un, rmlw tlül ne1rlmi!lllt(1 ro G, tlu ArUIIN'itt tt t'-fllJ!ílJt} fii'ltrl. 1\1, !Ud t:mnutldttw:ia.=olVJat•tfn Benito W!l Crwnwdm~t•llt. · · k'ilHíP F••twllt·· M:1trw, nolitrulo dt\l Ha.talUm ito 'l'rtUlflo dr•;-, ~uix, ;,ulifrnln <1•·1 H••nilllil'tlln dr: CurntuldaunirL~---E1olJ!¡) fitnaY-ftif'Y; nango, so~tlaHY.tt, kr. 'Vtolirm. pni~a!W. Wt r.omawlatJcia. ·~, ;ro;;;é Honzlil!•}o H~ 1 fíí!l'Ül, WillZO, ~;otdatlo OC la i'Hfl'lllíiWJ(í!l llo Xa]mi!m·<;:o ·FcrJ:nviarií'" · ~ nm~ Com:uulrUteía. ··~· Antün1o W!llH·Z trru·da, aeUI!t1·n ílt~l ltr'~(imitmtn 1111· UUJI'O 41. 7!lt'r Comawlnudrt.·f<<'mwz lh:r- uüwler., euhn d1'l Hf•;,\·imll•Jti:n• 101 Com:uHla.ncia ..,·~l"lotlt•o Gall!tllnA 10!1 i :nmnwln.w:lrvpAtJm:tfn PPl'wlu .. tu tiU lnn't•ttll•t'OH rln Eji'J'eíto. ' Go.nido, tu•tilhn•o (líll Ueglmiouto 1llÍ· !lr•r. 8rwtam:n;in\ Rnltlatlo O~ <"<>ld~dCJ d<"l He,;iro!e!ato d~ In-~ te;r!a Caz~ dores ~ie J:l!cmt:n1a Mcmtcjui'u:tLe;r:a \"rJentrl'a rrr.t núm~ 119 ~i]!J n~un . XX~ Suldaf~a. <:abo de (le Her:m\n- 1 l\Im:i.na. PJ.'i~J:H?r Regimiento {San Fitraez C~!'tlrtjj:l €s . ttlt Cüfl!a!!d!illcia. -~·Antonio. MíJ;\'rt tlro t:ontru, cabo J:U'ill'lero del Uegi· lJ!aZ, 1-'t>Idatln dP la :H 1Wguía tll\ ¡ m3tmto de Inf::mtm•ía San Quintín nú~ i A\"iaci6a. BaHt; Aérea de Gr;tafe. I!II!I'o :l:~. . í?li! Com:mdiHH'ltt.=l~lm•ímtil\o Oj¡). HJ1 Sannbria !l:l, er•rt·!llo, W1lllfld(! ílH l:.t •\'..(!'llp:wínu 1: i:'iát•·t:!!< :r., de ZaJ)a· Cn!IW!ld:uwla. -1\lmmcl L6pez de Btmltl~td 1\tUita¡• mlm. 4. Gnerpo ¡ íirwe:~ de ,\i:m•a?.tHia. l!nrnúwle:s, do IWi': C(ln,mat:uwla.··=Hn¡wrio mana ! del negimiento Httl1im?a, pai:c;twn. r;oldailo {lO 'l'ramnnisiones numr•ro 101 · CmUIIIJdatw!a.·~-~I~;"·ll"\ UJ!li':t. dH ¡ del · :ml í:umaw!;íw%. ·-~ l,His ~.cwetle:-. ia Oliva íi':'ltwhrr.. enllo prirtW!'O dr!WS tie ZtHlON's tiH !1tonta:iia Antl'if!W:!l'a m!:ltH 8ltndW?: PmU.ít GomandaMla. ·••• Jes(¡¡.; Lozano ntnro XII. tra, primel'O flel, Hcgimiento clf.l Bm5tamanto, paisano, :101 GmmJmlaneia.- Antonio O t a 1 carros de Cmullate Alml:mt• de Tol!'· Uf1¡ Húm. GJ 101 Gomandtmcia. ~~·Miguel Luqu!'> !il(UlChBZ, paifl3J10. '>.;ervifín, eaho dí'l rwgimientc> do Cor 1H1 (;omamlancia.-'"or:'CiiiH> o ter 0 Hífl eomrwd:uwilt.~E t h a n San ballería. Cazadurüs do Villo.vldosa m1· I<'ürnímllet., t;oldado .clel natunr.n~do Mtrrtín Portu~;al, e'lnt:audo, del negi¡' mero H·. · 10{. Gonmmlanoia.-AlfonHo Mtw:ias 'Hodriguoz ,lí't.~lonarío del 'l'tll'cio Dli· tJUíl tlí~ Alhn, í~,ti de La Legión. 1M~ Gomarubmoia.-namón Manda ,;,to dn~ Collado, artillero del Regimien· tt1 núm. 4;·). 102 Conmnrlancitt. -Benito Maroto Dunflttii, r;oldaclo del n.e¡~imionto de ·Cahalleria. Dragones de Alf¡.tmhra nú· Tl'ammtislonos núm. 7. rnieúto tle Infantería San Marcial :nít· J.O~ GonmmlnTtcia.-Valeriano Ove- nwru 7. jero Gete, soldado de la Agrnpa.ción tiJ:l t~(Hunwlaunia,--,Pedro Santamad9 Intendeneia núm. 7. fÍit Mttrljmln ROldado tlel :Heg!micnto Gomandancilt.c~~satnruino Pas, Perdiguoro, artillero actl llü[{l· miento uúm. 2ri. 100 Comamlltm:ia.·~l•:utiqn!o Pcíia. Gottzülez, cabo primero dül Hegimicnto de Infantería Gnrellano m'lm. 45. moro¡¡, 101 Gmmtnuailuia. -~ n..To?Jú Púrcz · 21!2 Cmwmdarwia. ;ruo.n Mát•qnoz gí-mttlarlrt, soldado tln la Agmpae1ún Jirm'ltwz, arti,llero dol Hegímionto Hú· Grmtml del sm·vieio tlo Autornovilis· llWt'O U. llltl dJll I•:júreito del Ail'(i. :um comawhuwia .•,~J!'ulleiano Púrcz JJ#! GommHlaacia,-:r o s ú s Martín l"l'üWlhietJ, lml5ttno. Gm¡zftlm~. ::w1illíWIJ 1lel l 1 an¡tw 1Ie ¡¡¡¡¡ emrmwl:uwia.~~"BJ1ifani.o" Murtht Uur¡(mi. rtom::Un:t., :;uhla.do tlt' lrt Mttyül'ftt !ln.l t·l::l t:ollHtml.aHcitL··4mnrwl t> ~ ¡• el'. At•rMl'OHltl tlu M~tUWtill. 'fl'!'l~üllth Hélldndo doJ Hf¿gimfento do !Oi CtHIWilt!ttm•ia.....Fluí'lllltiiHJ Mtu.'· lJil'tmüwia VttlmwUJ, nMn: :za. lill WJllt.fU¡•z, tmlLtatltJ del Aet'útii'(HIIll ,y¡~¡ t~own tH!,:J,Iluilt.c=Um·nHiu .!Jlzarx·o .\1 f\ Hotttt'tJ, Amlt'(J:;, JHlJ,,nnu, 101 COIWU!tlil!lelli.,,·Míttl!Wl Mru·tlu Jo.:: Comrwdttl!tllo.r+aHranJo Poso." VnlBH:t.twln, nnho tlf•l l!t:Hhuieut\1 dH d;~r; íln.t't\lu., IH'tlllN•U (lnl JH:glmtento mlUH\1'!' :t:l. Al'tilln!'ilt IHtm. H. 2011 CnmnrHlMwla.··=-Glom.cmte Pra;et Ht1nl. \l, Hli Com:wdttw\i n.. ~~·Hmll'ig'u 'J'¡;¡rros T•n•fn, Wll(IUíÁO do Infantcrfa. Escuo- lo. Central clu· EduorwUm l''isina. n. O. nitm. 69 :I.. 01i 1 Bueno j Trans- ,' Borrego '· 135 Comandanllia.-P>edl'ü C o r té s sold(Hio del "'"''n'"" Sevma núm. de In- Comu'sluanc.:ia.-Jacinto Delgado de! Ter~io Duqne Uíl6 D. o. niím. ti'J l de Trt.nlsnüs.loiles de lu, CortKmtlaw::I;t 205 Ctn:nttlHltJJtcEa..-Antonio r_,¡¡ a r u~ General dv Mt>li.Ua. ::\Iartinez, nrtmero !lel Regimiento de 2t15 Con~nn(iuneila.. _.::., t16mez lit ¡ ;;:u:> Mma. I,ara Se·! Ortega, soldado del R<,gimi:er¡to de Za.Jim.\':nez, "''~'""""•"·'• u¡mcmJll:Jtmaa. - !I~t.t•¡ff::l G{»fliltZ Regimiento nü- jt g;adoi~es ninn. 2.. dt31 Regirrdiento un- met'o u35 Cmnandanoia.-lmm Mina.rr<> mi-! ¡ Corm::lndtme!a.-Jel'ónimo Lezea-il soldatto del de InComanda!lcia..-~~1Jlstino ·G2P11t1ez cabo del Regimiento il ES!iíu1a núm. soldado da la Región Aér;;a de Infanterh núm. 49. í 105 Comandaneia.-Pefu•,J L p e z !1 Sánc11ez, paisaniJ. ""'~"'" ~ d e.,' I':,egiJ:mj3nW - . , nu· . l 20::i> Cmnan~aneia.-Mmmel liolinerc, f:lunzdl~z "'~ ~0rv Go:azález, soldado del Gru]L:»ü de Re.. . Gc;n~:r:Uez.•so :dado de! de· guiares de Infu:nte-ría ·Allllicemas IníLt'ipez Gon-¡· . Cazadores de nú-, IHE?I'O 7.. mero 5. 10;} Cmmmdanc:i.a.--'.fnmtlis Gcuzi.Hez ". ~ , . L ó p ~ z ~ 105 Coman•la:ne:i.a.-Rieardo Montero González~ eat~o tlel Rif!giiniento .Uc I:n- l\f:u·l''ín,:;,:;;_ so.uado del Batallon Cwlls- Lara, ~~"'r"'~wJ. ta núm. • , 235 Cc;m.an,laJJtc:ia.-FI''Rl1:ci.:s;;o 1\Ionfttntffria núrn. 46. 2:!0 Ccmand?-neia:.-;:-Ale]andro U1-p~z toya S~nchez, artm.ero ¡:;;¡¡¡ ;,41_ Comnndmwia,=I~rtmei¡;co 11 Hí?rmíntl~~~. 105 e:tlJO d.el tlrnpo ~nxto Palma mim. "º tlOZ Muflo?., dado t1Gl uterurm¡m.nu Inl'tmtet'it;t Lqmuto mhn. Hlit Gt~Hm nti:uwi::tr·~\ntonio Ili i. m;¡ 1J.im(•m·t,, fnl!la(~O del Mm·-.~ til!l ltegünimlto do 1 :núm. !t'l. )¡ eel.nemvlü ~:¡;¡ Comand:n¡c·hi.··-José Mtu•in Ar·J gimiuuw tli1 Iufantoritt LC:!ll~tto llli· tel'o, del negimicmto Li~ Ar· !¡ nwro r:t. till•wia nmn 1S · !!!l:J ?t;;r¡ GomalH!aneia.~·AmaniJio· Marírl Aivan,z, Jim11urz, cabo del ne,r.¡'imlünto de In· Montaí'ia. núm, í!O. fantcr.fa. Arat~bn núm.· 17. 1~·'0 Gomnwlaw:ia.·=Frnm;i:1eo Nieto• 205 Gomandannia.~~Ezeuuiel Huer- fW'ki Conmridancia.~··Antonl 0 Mat·tel 'Fta.nr:o, callo t~el neglmien.to do In~ tns f{npm·o, paisano. · Martel, soltlatlo de I:t Zonn. Aérea SíWristCm, t>alsauo. ;?il,fl Comandítncia.-Am•¡¡}io Martín rlollzálüíl, mí.hO dr~l HatoJh'ín ílO Infa¡¡. 1l![i Comamlatwi.a.--Ja.imo ;raén Gar· Rea1mi1mto troría del Mini&t.ürio del 1:'~j0rclto. círt, Boldailn del ltc~:¡!mionto do lrlfan" l.\'Iixto del Airé. no5 ComaHrl:tm~ia. ·~· Manuel Ortega tm•íc~ 11?0 Gommtmwia.-Jo¡.¡é Mat•tín Lor· Jara tlrt, Rnltiado del. negimionto de In· ·tnngo Vúntura, lcgiom.trlo dül TerC"io fmJht¡•ia drJ ecuta m1ni 01. Gmn Cttplt(Ul, 1.o do r.a l'Aigl6n. 11;~ (~(Jlfil'tlírlttneia.~-Blru!tr} Martín 2ílií Gomau Mal'l'n fU!fí cormmdalltlh.t •..:.Mannol Jimónaz Per!a, soldado clel Rcg-.imi.cnto do InGat'llía, rJOldado ctn la í!.~~. LO~Ji(m da raniorio. mím. 4u. 'l'rupar; do Avlrwi6n. \!!15 Comandtnwla Jo Sé Mm·tínez ~!:m Gomrmdam~la .•"~AntorJiO ;nménoz .\l'oea., callo dn la A~JtulAml:t G€m.ütal Lútwt., snldado ad Hll~flmionto dt3 ln· .ut!l .\h'l}, mhn. '47. ', , ¡~~() Gomandanoia.-·HeliotlOl'l) IIex·nthldCJr., ¡;olda;lo tlül : :ilW GOllltttHlallüln.·~-I~rn.ne:!l'eü Jimó· ntz Otttlurtt, ca.ln} t!ol Ucn!nliüuto ti!:l AltmH1 at'illtt. lHJZ VhuN, eaho tln l:t .AtJrlitYttniott ~.te Al·tlllt•rfa, mí m. 1;!1. · . IY!t! ·cotmtmlnw:ül. ······ Nlüol;b Pt'\l'I1Z Bttll!tüut t\:tllltar núm. V. CuHHttttlan ;m:, t:nH¡;uut;uwltL="JmJ(\ Mt1:1'tfne~~: t::l.<~t·t·t·t~. rnhn dl'l rtt'ttJHJ dtl HtJil'Hin~ cltt Gt'tlf'l':hl tlo t~outn. . t,hii'Vmlo, ;u·t!llnt•o dí;ll:tí·~~l.mil..lt!tu ntí· 1'1"~ dt• l!Jfuul.nrfa, T.tu·uyhn nfim. lí. 1ílfi Ho,l:t~:, <:mnn.udatwln,c··llr•lf!u Jnrntlo ílt~. Httli'fl •;.J., · Hm Gümn.mlanc!rt.f••Antonio Mo.ta Polu,t:tm.l, ~mltl:Hlo clf1 ln, Agru[mni(ln ~ie La Legión. i'N<;¡ f'""lTlrrnllaucia.-Jm:m Vilehez de la Gh:icrt, cabo t1.01 ne~'imiento de Ar· tmerfa núm. 41.. (Jsuna~ 710;) Cmnamlaneio.. -·· Antonio t'ol>irlílo de Aviaci6u, Ald'll· M:n·Wwz. 0íllr:ln.do fic la l~i"CU!tHltl. núm. H\J. 1'1H Comtmdaucia.-'!'eóiilo Vizcn,in• ;~:u:; St:~rru~ ComtnHittwüa. "·"' i\l(~jamlro l'lu¡, mai·ine¡•o rlc la Gonmlí· .;}rwília '\fili#:!l' de MPIHla. n'lfl f:ommHlancia.-J~1Sfí Rodríguez Molinn,, r;ol(!:tdo Cmnantl;uwia.-Gumermo Tar,ifa Pórtm'(), ttl'tillero del Hcgimiento número 42. 1ntJ r.omandaneia.~tmtonio 'famayo Gareia, artillero !lel magimümto númerr, ·~fZ. . VAIUAS ARMAS Señalam.iento de haberes nasivo& ~: :?11! Gomwd:uwia..-Santia:;ro Tejl}· Por la I~hlsidencia d.c este Alt•, dm· Santana c:::t11o del Hl:gimiento rle' Cuerpo y eon feeha de hoy se partí~ Artillería (le Go!ita de Gran Cmmria: ' íW5 ComandaneÚl..-Co.yetano 'rira· do Sereano, cabo del f\egilltiento Ci· rUsta eantabria núm. au. z:n Cmuawlaneia.-Antonio Tomás l\1'anttel, S<:íldaclo de Aviaei6t1, Aerú- cipa. a la Direc:ci6n General '~ .'\lmlzarcs. · Mptiembre de l!J:!!l (J}. o. núttt. :1, í:Oli Com:wclttrwia.~~,Frarwisco 'l'ori· anexo), ha (teordado ela::;ifir:ar ou la hio OcnJHJ., ¡;olñlVPZ HíJl!IU.do do lt1. Aeudt~mitt UH, W'l'ltl tl el Ai!·n. fmmuutlmtli:t,·~·'ltnHM'iti 't'mTt'lli.· ~•l.t !t~'lilkt'ü tüll Ht:glluiento ut't· rt:lü HrL z, UH!N tfl. ({IHJ da pt•ítw!pio erm ül eurmwl de\ lnftmtüría. IJ. ,L1ris Ol!tJ Alvnroz y tnl'llt!nn euu ol ]lolida artnlu!o ;losé M''tlí!Ht Plmw.. ,. Lu tf1H' !lo nntt•n t!d K.,;¡,.,lf~tll!Him.o Kt'll{il' Ht•m~t·al Pre"lthlllfl\ ten;~~o td llO• lltll' tf¡; fHil'ilr~iJ•llf' rt V. l. [':INL c1l1 CO• tliíd!íiÍI1lltfi y el'tw·f¡¡¡c;, :::m l:nmawlawda. lii'tuwh:'no To· ll!O>l 1-\·rw.nle a V. J. llHWlw:1 afio~. Mailri!l,. 14 !Í\l lllfll'?.O !le 1%1.~-Bl StlncliOZ l'l'C:< flom::lle:r., solllaldene:a Delegación do cienda ~Ia- ---.....t~~··-·-,- 5· :Hmt (n. o. ¡:¡ JAJríL (D. O. liJ ilfll !J. :11· 1·(J:'Yl (D. 1!,") 1().()1¡{) j., :0,(1¡¡[ (1). o. o. o. w. o. (JI." o. ;!;ll. ... di- J,,j)iH, ¡¡.:HWl (D. O. 5;í) . ... 'W :LíH!il!l (ll. O. 1) . ... ;J(J. Hlií'l (D. O. ... ;w. ;a.our m. o. :¡. 7Z·951 (D. O. 1 :HJ:íl (D. o . .,, fHí· 1-üT!J (Ji. O• ... :m ·t-o¡¡l (D. o. <¿;¡. 1A1;·,[ [!). O. f!~· J..!JrJt (D. O. :!1 'i'dliJO (D. O. Arma J:i'twlra dl' in ordun do rutll·o o Cuerpo H~~tQl·ttd(~t. Jtí,~!n .. J·:!'~:t0'c:I lH!E&n ~~ .. B::.¡düi'h Y5ñas Don na:mmcfiélí :\f:'D':a; I~:~;;~;:~oJ~z¡ii~~;;. Don Em1l:o p¿¡,~t¡¡:¡¿;;"''O ! hh·m .. Icim.. Wt-m.. Cabo 1.<> !tl~?m •• o. ::Jl. o. (ll, (ll. O, Pil'Io ..• ... ..• ••• ftlem .. Arag6n Rui:z ltlem .. B~u·r;frnuevo ...... lTl!'HlJau;>ta rn. o. (D. (JJ. José (D. Fe:ipe ... ... ... ídem •• Jerrmimo Iiligo Garruno ......••. Wem.. Felipe 1:\ImH ••• ••• ••• ••• ·rttem .. Jnau ... Itlem.• .Manuel ..... hlem ..... Luis de la P.:vent ............ Id~:m .. l\fanue! F'uE-n;::í?':i Vll!J:(!!'a ......... •It;!E"m .. Antonio Ro:mán Pa!omo ......... Idem.. Leoncio Fernt't:tJttiez Simancas... Ittem.. .. Pedw :\Ielgo"'a Rmz ............ Poli.c:la ... . o. (D. O. [l>. (). (J). o. (D. O. (lJ. (D. (.ll. Jo,:é .\íedina PEaza .•.•,.......... Il'lem....... . o. dJJ 4·'Ui,06 !WHotas por la pen- Gunsiejo íle l\tinistrni', .f¡:rrvio recm'i"'''' l ¡le ,•¡,¡:;:u!Jle (!¡, do San J,limnrmrJgi.ldo. qne cc.mc trámite dlOVIUSMO. (Seo_ eión ·de Arma;:mentn) Goll]Struetei~»n nrrc:t::U~r:~os tr~ntPrfa tl'U<''~:i"'l u" 18 OfRECCION GENERAL DE LA GUAR- F¡lé:;;1 ~·· ,,;lr''~ DIA CIVIL. JEFATURA OE ARI\1A_, ·• ·'·'"• ""-' ""'-' MENTO V AUTOMOVILISMO Ad}. 1 Núm. 1.'780 P. :t-1 H• ftli;r~twu·(t rm ·;;¡ ~:Prrt e~· :rnJhlí · día y llOrlól. mtacl.os. Mo.urid, 2fl de mar..:o .J) nsa..:r todoo Jos d¡;bit'Ot'S qm~ l()tl Oil~t:~tn~moH y Auf,nrida{lt3l' Militares cont.rlli~a.n con la. A 'nímradón del DIA HTO OT"l~ (~ f \ f; ;; 11Güke! J Jl.'t!iAhttiv:~» 1 t·n~ltjt,Ít'rtt •tUl'> i:>l!"- bll luot~\·n, 15'1.., Ctll~l1n \l!~l'~~u~ ~~ lü'l'l Crtt:'rH }HJ.'{, Ol!lntro~ v JJ~p6tHl~rwia.s, bi~tl ¡lí.'lr hrtoorH';(lio UmO OtíiCUL DJU. MINXS'J.'lmiO 'llEL E:I~Cl!O),-M!DRlD '