Ajuntament D`onda Registre D`entrada Registro De Entrada Sol

Preview only show first 6 pages with water mark for full document please download

Transcript

Registre d'Entrada Registro de Entrada Ajuntament d'Onda SOL·LICITUD GENERAL DE SUBVENCIONS ONDA EMPLEA SOLICITUD GENERAL DE SUBVENCIONES ONDA EMPLEA TIPUS D'AJUDA QUE SOL·LICITA SEGONS ORDE DE CONVOCATÒRIA TIPO DE AYUDA QUE SOLICITA SEGÚN ORDEN DE CONVOCATORIA Programa d'ajudes a l'autoocupació / Programa de ayudas al autoempleo Programa d'ajudes a l'autoocupació com autònom col·laborador / Programa de ayudas al autoempleo como autónomo colaborador Programa d'ajudes a la contractació / Programa de ayudas a la contratación Programa d'ajudes a la contractació d'alumnes cicle superior ceràmica FP Dual / Programa de ayudas a la contratación de alumnos ciclo superior cerámica FP Dual DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Nom i cognoms o raó social Nombre y apellidos o razón social Naturalesa jurídica Naturaleza jurídica NIF/NIE/CIF Adreça a l'efecte de notificacions Dirección a efecto de notificaciones Població / Población CP Telèfon / Teléfono Província / Provincia E-mail DADES DEL / LA REPRESENTANT LEGAL: / DATOS DEL / LA REPRESENTANTE LEGAL: Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF / NIE Telèfon / Teléfono LLOC DE REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT / LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Adreça / Dirección Població / Población CP ALTRES SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER LA ADMINISTRACIÓ OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN No s'ha sol·licitat o obtingut cap ajuda No se ha solicitado u obtenido ninguna ayuda Si ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes Si ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas Organisme / Organismo Convocatòria / Convocatoria Import sol·licitat / Importe solicitado (€) Import concedit / Importe concedido (€) AUTORITZACIÓ D'ACCÉS A CONSULTA DE DADES PERSONALS / AUTORIZACIÓN DE ACCESO A CONSULTA DE DATOS PERSONALES Esta sol·licitud autoritza a l'Ajuntament a / Esta solicitud autoriza al Ayuntamiento para: Sol·licitar davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i la Hisenda Local la informació relativa al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de forma directa o a través de certificat telemàtic, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 General de Subvencions. / Solicitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Hacienda Local la información relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de forma directa o a través de certificado telemático, en los términos previstos en los artículos 18 y 19 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. Comprovar la necessarietat o no del títol habilitant per a procedir al funcionament de l’activitat. / Comprobar la necesariedad o no del título habilitante para proceder al funcionamiento de la actividad. Si el sol·licitant denega l'autorització a l'Ajuntament, haurà d'aportar la documentació acreditativa. / Si el solicitante deniega la autorización al Ayuntamiento, deberá aportar la documentación acreditativa. DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE Declara conéixer i acceptar les bases de la convocatòria. / Declara conocer y aceptar las bases de la convocatoria. Declara no trobar-se incurs/a en procediments de reintegrament o sancionadors de subvencions públiques. / Declara no hallarse incurso/a en procedimientos de reintegro o sancionadores de subvenciones públicas. Declara que totes les dades que figuren en esta sol·licitud són certs i es compromet a destinar l'import de l'ajuda de la subvenció a la finalitat indicada. / Declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos y se compromete a destinar el importe de la ayuda de la subvención a la finalidad indicada. Signatura i segell (si escau) Firma y sello (en su caso) Onda, de / d' de L’Ajuntament d’Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i vos garantix l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per a vetlar per la vostra confidencialitat. Així mateix vos informem que podeu exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre els vostres dades en els termes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999. El Ayuntamiento de Onda guardará secreto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT D'ONDA / ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ONDA