Procedemento De Selección De 24 Socorristas Primeira Proba

   EMBED

Share

Preview only show first 6 pages with water mark for full document please download

Transcript

Concello de Oleiros PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE 24 SOCORRISTAS PRIMEIRA PROBA (EXAME TIPO TEST) APELIDOS E NOME : DNI: SINATURA: 1. Que usos das praias teñen preferencia sobre calquera outro? ¿Qué usos de las playas tienen preferencia sobre cualquier otro? a) O paseo, a estancia e o baño pacífico. El paseo, la estancia y el baño pacífico. b) O paseo, facer deporte e o baño pacífico. El paseo, hacer deporte y el baño pacífico. c) O paseo, a pesca con cana fóra da zona de baño e nadar. El paseo, la pesca con caña fuera de la zona de baño y nadar. d) Todas son correctas. Todas son correctas. 2. Está permitido o uso de aparellos sonoros nas praias? ¿Está permitido el uso de aparatos sonoros en las playas? a) Non. No. b) Si, sempre e cando o seu volume non moleste ao resto de usuarios. Si, siempre y cuando su volumen no moleste al resto de usuarios. c) Non está regulado o uso destes aparellos. No está regulado el uso de estos aparatos. d) Todas son incorrectas. Todas son incorrectas. 3. Quen pode prohibir o uso e o gozo do baño na praia ou do acceso ao areal? ¿Quién puede prohibir el uso y el disfrute del baño en la playa o del acceso al arenal? a) A Policía Local. La Policía Local. b) O subdelegado do Goberno. El subdelegado del Gobierno. c) O acalde. El alcalde. d) Non se pode impedir o uso e o gozo do baño na praia ou do acceso ao areal por tratarse dunha zona de dominio público. No se puede impedir el uso y el disfrute del baño en la playa o del acceso al arenal por tratarse de una zona de dominio público. Praza de Galicia , Nº 1 – Telf.: (981) 61 00 00 – Fax: (981) 63 10 29 – 15173. A Coruña 1 4. Son funcións do servizo de salvamento: Son funciones del servicio de salvamento a) Manter a zona destinada ao baño despexada de animais e de obxectos que poidan presentar perigo para os bañistas. Mantener la zona destinada al baño despejada de animales y de objetos que puedan presentar peligro para los bañistas. b) Actuación de emerxencia fóra das praias, onde se atope unha persoa en situación de risco. Actuación de emergencia fuera de las playas, donde se encuentre una persona en situación de riesgo. c) As respostas A e B son correctas. Las respuestas A y B son correctas. d) Obrigar a cumprir aos usuarios das praias a normativa vixente. Obligar a cumplir a los usuarios de las playas la normativa vigente. 5. Que vehículos quedan excluídos da prohibición de circular polas praias do concello de Oleiros? ¿Qué vehículos quedan excluidos de la prohibición de circular por las playas del municipio de Oleiros? a) Vehículos de tracción animal ou mecánica de uso particular para o botado e izado de embarcacións. Vehículos de tracción animal o mecánica de uso particular para el botado e izado de embarcaciones. b) De urxencia, seguridade, servizos municipais e control medioambiental. De urgencia, seguridad, servicios municipales y control medioambiental. c) De urxencia, seguridade, control medioambiental e vehículos de tracción animal. De urgencia, seguridad, control medioambiental y vehículos de tracción animal d) De urxencias, seguridade, servizos municipais e outros expresamente autorizados para as persoas con diversidade funcional. De urgencias, seguridad, servicios municipales y otros expresamente autorizados para las personas con diversidad funcional. 6. Que organismo se encarga de desenvolver o Programa Bandeira Azul para praias, portos e embarcacións? ¿Qué organismo se encarga de desarrollar el Programa Bandera Azul para playas, puertos y embarcaciones? a) O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo. b) O Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento. c) A Fundación para a Educación Ambiental. La Fundación para la Educación Ambiental. d) A Axencia Europea para o Medio Ambiente La Agencia Europea para el Medio Ambiente. 7. Con que frecuencia se deben realizar as análises das augas de baño? ¿Con qué frecuencia se deben realizar los análisis de las aguas de baño? a) Cada 30 días. Cada 30 días. b) Cun intervalo máximo de 30 días entre mostras. Con un intervalo máximo de 30 días entre muestras. c) Non existe unha frecuencia fixa, téñense que realizar un mínimo de 8 mostras ao ano. No existe una frecuencia fija, se tienen que realizar un mínimo de 8 muestras al año. d) Cun intervalo máximo de 30 días entre mostras. Con un intervalo máximo de 30 días entre muestras. 2 Concello de Oleiros 8. Deberían recollerse as algas e restos de vexetación nas praias? ¿Deberían recogerse las algas y restos de vegetación en las playas? a) Si, a limpeza debe realizarse diariamente. Si, la limpieza debe realizarse diariamente. b) Non, xa que as propias mareas encargaranse de limpar as praias. No, ya que las propias mareas se encargarán de limpiar las playas. c) Si, cando supoñan un perigo ou podan resultar insalubres para o público. Si, cuando supongan un peligro o puedan resultar insalubres para el público. d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 9. Quen pode recibir o distintivo de bandeira azul? ¿Quién puede recibir el distintivo de bandera azul? a) As praias e portos deportivos. Las playas y puertos deportivos. b) As praias, portos, portos deportivos e embarcacións. Las playas, puertos, puertos deportivos y embarcaciones. c) As praias. Las playas. d) As praias, portos deportivos e embarcacións. Las playas, puertos deportivos y embarcaciones. 10. É un criterio imperativo para a concesión da bandeira azul a existencia dunha ordenanza de praias? ¿Es un criterio imperativo para la concesión de la bandera azul la existencia de una ordenanza de playas? a) Non, é un criterio non aplicable. No, es un criterio no aplicable. b) Non, é un criterio guía. No, es un criterio guía. c) Si, é un criterio imperativo. Si, es un criterio imperativo. d) Non, so se valorará positivamente. No, sólo se valorará positivamente. 11. Cantos puntos de mostreo das augas deben existir nas praias? ¿Cuántos puntos de muestreo de las aguas deben existir en las praias? a) Dous, un en cada estremo da praia. Dos, uno en cada extremo de la playa. b) Os necesarios para asegurar unha axeitada calidade da auga de baño. Los necesarios para asegurar una adecuada calidad del agua de baño. c) Un como mínimo. Uno como mínimo. d) Os que regulamentariamente estableza a autoridade competente en materia de sanidade pública. Los que reglamentariamente establezca la autoridad competente en materia de sanidad pública. Praza de Galicia , Nº 1 – Telf.: (981) 61 00 00 – Fax: (981) 63 10 29 – 15173. A Coruña 3 12. ¿Cal é a técnica de traslado axeitada para accidentados conscientes pero moi nervosos, histéricos ou en estado de pánico? ¿Cual es la técnica de traslado adecuada para accidentados conscientes pero muy nerviosos, histéricos o en estado de pánico? a) Antebrazo por diante. Antebrazo por delante. b) Caluga. Nuca. c) Brazos apresados ás costas. Brazos apresados a la espalda. d) Todas as respostas anteriores son correctas. Todas las respuestas anteriores son correctas. 13. Cal e a técnica de traslado axeitada para accidentados inconscientes? ¿Cual es la técnica de traslado adecuada para accidentados inconscientes? a) Caluga. Nuca. b) Ombreiros apresados. Hombros apresados. c) Brazos apresados ás costas. Brazos apresados a la espalda. d) Ningunha das respostas anteriores e correcta. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 14. As embarcacións de rescate, no seu pañol de proa deberán levar entre outro, o seguinte material: Las embarcaciones de rescate, en su pañol de proa deberán llevar entre otro, el siguiente material: a) Áncora. Ancla. b) Guía de remolque. Guía de remolque. c) Coitelo. Cuchillo. d) Todas as respostas anteriores son correctas. Todas las respuestas anteriores son correctas. 15. Nun espazo acuático natural, os factores de perigosidade que deberían terse en conta e analizarse polo servizo de socorrismo, entre outros, son os seguintes: En un espacio acuático natural, los factores de peligrosidad que se deberían de tener en cuenta y analizarse por el servicio de socorrismo, entre otros son los siguientes: a) Lonxitude, anchura media, presenza de rochas, vento, ondaxe, correntes. Longitud, anchura media, presencia de rocas, viento, oleaje, corrientes. b) Estadísticas de accidentes, afluencia de usuarios, temperatura ambiente. Estadísticas de accidentes, afluencia de usuarios, temperatura ambiente. c) Transparencia da agua, temperatura da auga. Transparencia del agua, temperatura del agua. d) Todas as respostas anteriores son correctas. Todas las respuestas anteriores son correctas. 4 Concello de Oleiros 16. O “mar de vento” caracterízase polo seguinte: El “mar de viento” se caracteriza por lo siguiente: a) Prodúcese por perturbacións lonxanas, ondas de forma regular e perfís redondeados e uniformes. Se produce por perturbaciones lejanas, olas de forma regular y perfiles redondeados y uniformes. b) Caracterízase por ondas curtas e agudas, con formas confusas e de altura irregular. Se caracteriza por olas cortas y agudas, con formas confusas y de altura irregular. c) Caracterízase por ondas de forma regular e de altura irregular. Se caracteriza por olas de forma regular y de altura irregular. d) Ningunha das respostas anteriores e correcta. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 17. Cales son os obxectivos da comunicación en socorrismo acuático? ¿Cuales son los objetivos de la comunicación en socorrismo acuático? a) Previr unha situación de risco. Prevenir una situación de riesgo. b) Informar aos usuarios. Informar a los usuarios. c) Alertar dunha emerxencia. Alertar de una emergencia. d) Todas as respostas anteriores son correctas. Todas las respuestas anteriores son correctas. 18. Que é a responsabilidade civil? ¿Que es la responsabilidad civil? a) É a obriga que nace do feito de causar danos a outra persoa, xa sexa en si mesma ou nos seus bens. Es la obligación que nace del hecho de causar daños a otra persona, y asea en si misma o en sus bienes, b) É un delito por desidia en situacións que exista un dano vital ou hacia a integridade das persoas. Es un delito por desidida en situaciones que exista un daño vital o hacia la integridad de las personas, c) Son as accións ou omisións que se consideran culposas ou imprudentes. Son las acciones u omisiones que se consideran culposas o imprudentes. d) Ningunha das respostas anteriores e correcta. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 19. Debemos comezar RCP cando a vítima: Debemos iniciar RCP, cuando la víctima: a) Esté inconsciente pero respire. Esté inconciente pero respire. b) Respire pero non teña pulso. Respire pero no tenga pulso. c) Esté inconsciente e non respire. Esté inconsciente y no respire. d) Todas son falsas. Todas son falsas. Praza de Galicia , Nº 1 – Telf.: (981) 61 00 00 – Fax: (981) 63 10 29 – 15173. A Coruña 5 20. Cales son os pasos na orde correcta para deter unha hemorraxia? ¿Cuáles son los pasos en el orden correcto para cohibir una hemorragia? a) Vendaxe, elevación do membro e torniquete. Vendaje, elevación del miembro y torniquete. b) Presión directa, elevación do membro, vendaxe compresiva, presión do punto arterial e torniquete Presión directa, elevación del miembro, vendaje compresivo, presión del punto arterial y torniquete. c) Presión do punto arterial, elevación do membro, vendaxe compresivo, presión directa e torniquete. Presión del punto arterial, elevación del miembro, vendaje compresivo,presión directa y torniquete. d) Torniquete. Torniquete 21. As hemorraxias clasifícanse en: Las hemorragias se clasifican en: a) Importantes e pouco importantes. Importantes y poco importantes. b) Externas, internas e exteriorizadas por orificios naturais. Externas, internas y exteriorizadas por orificios naturales. c) Hematemese e hemoptise. Hematemesis y hemoptisis. d) De sangue vermella e en sábana. De sangre roja y en sábana. 22. Sinala cal dos seguintes signos e síntomas corresponden ó Shock hipovolémico. Señala cuál de estos signos y síntomas corresponde al Shock Hipovolémico. a) Palidez. Palidez b) Hipertensión. Hipertensión c) Cefalea. Cefalea d) Edema. Edema. 23. Unha escordadura é. Un esguince es: a) Unha separación permanente das superficies articulares. Es una separación permanente de las superficies articulares. b) Pode ser abierto ou pechado. Puede ser abierto y cerrado. c) Non presenta pulso pédeo. No presenta pulso pedeo. d) É unha separación momentánea das superficies articulares. Es una separación momentánea de las superficies articulares 6 Concello de Oleiros 24. ¿Cómo clasificarías unha queimadura que presenta ampollas e é pouco dolorosa? Cómo clasificarías una quemadura que presenta ampollas y es poco dolorosa?: a) De 2º grao superficial. De 2º grado superficial b) De 1º grao De 1º grado c) De 3º grao De 3º grado d) De 2º grao profunda De 2º grado profunda 25. Primeiros auxilios máis adecuados nunha queimadura: Primeros auxilios más adecuados en una quemadura: a) Repouso, cambiar as roupas, cubrir as ampollas, aplicar calor irradiado e auga quente. Reposo, cambiar ropas, cubrir ampollas, calor irradiado, agua caliente. b) Refrescar a zona, retirar aneis, retirar roupa quemada, cubrir e trasladar. Refrescar la zona, retirar anillos, retirar ropa quemada alrededor, cubrir y trasladar. c) Non tocar xa que podemos infectar a queimadura. No tocar ya que podemos infectar la quemadura. d) Posición decúbito supino. Posición en decúbito supino. 26. ¿Qué síntoma NON presentaría un paciente cun Golpe de Calor? Qué síntoma NO presentaría un paciente con un Golpe de Calor? a) Conxestión. Congestión. b) Suoración abundante. Sudoración abundante. c) Temperatura elevada Temperatura elevada d) Dor de cabeza Dolor de cabeza. 27. Ante unha picadura dunha faneca brava, qué farías? Ante una picadura de faneca brava ¿qué harías?: a) Introducir a zona afectada en auga quente 20 minutos. Introducir la zona afectada en agua caliente 20’ b) Por xeo na zona afectada Poner hielo en la zona afectada c) Aplicar un antiséptico Aplicar antiséptico. d) Vendar o pé Vendar el pie. Praza de Galicia , Nº 1 – Telf.: (981) 61 00 00 – Fax: (981) 63 10 29 – 15173. A Coruña 7 28. ¿Cal deber ser a actuación dun socorrista cando asiste a un traumatizado? Cuál debe ser la actuación de un socorrista cuando asiste a un traumatizado? a) Inmovilizalo para o seu transporte correcto e trasladalo a un centro sanitario. Inmovilizarle para su trasporte correcto y trasladar a un centro sanitario. b) Trasladalo rapidamente a un centro sanitario e inmovilizalo durante o traslado. Trasladarle rápidamente a un centro sanitario e inmovilizarlo durante el traslado. c) A prioridade é que o alonxemos o antes posible do lugar do accidente, ainda que non haxa perigo inminente. La prioridad es que lo alejemos lo antes posible del lugar del accidente, aunque no haya peligro inminente. d) Intentar colocar os osos no seu sitio para inmovilizalos correctamente. Intentar colocar los huesos en su sitio para poder inmovilizárselos correctamente. 29. Das seguintes afirmacións relacionadas coa desfibrilación precoz, sinala a INCORRECTA. De las siguientes afirmaciones relacionadas con la desfibrilación precoz, señala la INCORRECTA. a) Por cada minuto que se retrasa o primeiro choque eléctrico sen RCP diminuen entre un 10 e un 15% as probabilidades de supervivencia. Por cada minuto que se retrasa el primer choque eléctrico sin RCP disminuyen entre un 10 y un 15% las probabilidades de supervivencia. b) É o segundo eslabón da cadea de supervivencia. Es el segundo eslabón de la cadena de supervivencia. c) É a intervención mais eficaz para lograr a supervivencia nas paradas cardiacas por fibrilación ventricular ou taquicardia ventricular sen pulso. Es la intervención más eficaz para lograr la supervivencia en las paradas cardiacas por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. d) Aseguraremonos de que ninguén toca ao paciente durante a colocación do DESA. Nos aseguraremos de que nadie toca al paciente durante la colocación del DESA y la descarga. 30. Cando detemos a manobra de reanimación cardiopulmonar? ¿Cuándo paramos la maniobra de reanimación cardio-pulmonar? a) Cando a vítima se mova e inspire espontaneamente. Cuando la víctima se mueva e inspire espontáneamente b) Cando chegue o equipo de urxencias e se faga cargo da situación. Cuando llegue el equipo de urgencias y se haga cargo de la situación. c) Cando se está moi canso e non se pode continuar. Cuando se está muy cansado y no se pueda continuar. d) Todas as respostas son correctas. Todas las respuestas son correctas. PREGUNTAS DE RESERVA 31. Atopas a un adulto consciente cunha obstrucción grave da vía aérea, qué secuencia seguirías? Encuentras a un adulto consciente con obstrucción grave de vía aérea ¿qué secuencia seguiría? a) Soamente realizaría compresións abdominais. Sólo realizaría compresiones abdominales. b) Aplicaría 5 golpes interescapulares e 5 compresións abdominais. Aplicaría 5 golpes interescapulares y 5 compresiones abdominales. c) Aplicaría 5 compresións torácicas seguidas de 2 insuflacións. Aplicaría 5 compresiones torácicas seguidas de 2 insuflaciones. d) O animaría a tusir. Le animaría a toser. 8 Concello de Oleiros 32. A relación nun lactante entre o número de compresións e ventilacións en la RCP básica é: La relación en un lactante entre el número de compresiones y ventilaciones en la RCP básica es: a) 5 compresións e 1 ventilación 5 compresiones y 1 ventilación. b) 30 compresións e 2 ventilacións. 30 compresiones y 2 ventilaciones. c) 15 compresións e 1 ventilación 15 compresiones y 1 ventilación. d) 5 compresións e 2 ventilacións. 5 compresiones y 2 ventilaciones. 33. Por norma xeral, cando comezamos unha RCP? Por norma general ¿Cuándo comenzamos una RCP? a) Cando no lo indique un facultativo. Cuando nos lo indique un facultativo. b) Sempre antes de 4-6 minutos dende a PCR Siempre antes de 4-6 minutos desde la P.C.R. c) Sempre antes de 10 minutos dende a PCR. Siempre antes de 10 minutos desde la P.C.R. d) Inmediatamente cando detectemos que non hay respiración. Inmediatamente en cuanto detectemos que no hay respiración 34. Que instrumentos de sinalización se utilizarán para a seguridade das persoas usuarias das praias no concello de Oleiros? ¿Qué instrumentos de señalización se utilizarán para la seguridad de las personas usuarias de las playas en el municipio de Oleiros? a) Os paneis informativos colocados en cada unha das praias. Los paneles informativos colocados en cada una de las playas. b) As bandeiras de sinalización de habilitación para o baño. Las banderas de señalización de habilitación para el baño. c) Os paneis informativos e as bandeiras de sinalización de habilitación para o baño. Los paneles informativos y las banderas de señalización de habilitación para el baño. d) As bandeiras de sinalización de habilitación para o baño, os paneis informativos e o sistema de megafonía naquelas praias nos que estea dispoñible. Las banderas de señalización de habilitación para el baño, los paneles informativos y el sistema de megafonía en aquellas playas en los que esté disponible. 35. Unha correcta e eficaz vixilancia permitiranos de forma prioritaria: Una correcta y eficaz vigilancia nos permitirá de forma prioritaria: a) A anticipación necesaria para evitar ou minimizar os accidentes. La anticipación necesaria para evitar o minimizar los accidentes. b) Reducir o cadro de persoal de socorristas nos areais. Reducir la plantilla de personal de socorristas en los arenales. c) O rescate das vítimas de afogamento. El rescate de las víctimas de ahogamiento. d) O control dos bañistas na lámina de auga. El control de los bañistas en la lámina de agua. Praza de Galicia , Nº 1 – Telf.: (981) 61 00 00 – Fax: (981) 63 10 29 – 15173. A Coruña 9 Primeira proba do procedemento selectivo de socorristas (exame tipo test). INSTRUCCIÓNS (NON DAR A VOLTA AO EXAME ATA QUE O INDIQUE UN MEMBRO DO TRIBUNAL) - - - No tempo de estancia no lugar de realización da proba queda prohibido falar, dispoñer de libros ou textos, levar auriculares e ter acendido o teléfono móbil. Deberá manter á vista o DNI ou documentación acreditativa equivalente. Lémbrese de consignar os seus datos persoais requiridos; asine na primeira folla no lugar establecido para o efecto e nas restantes no espazo sinalado. O test está composto de 30 preguntas (máis 5 de reserva) con 4 respostas alternativas (só unha é a correcta). O tempo para a realización do exame é de 30 minutos que comezarán a partir da indicación da Presidencia do Tribunal. O xeito de marcar a resposta que se considere correcta será facendo un círculo na letra correspondente a), b), c) ou d), sempre con bolígrafo con tinta de cor azul ou negro (nunca doutra cor ou lapis). Segundo as bases da convocatoria as respostas erróneas restan 0,2 puntos da puntuación final a obter. Se se desexa corrixir a resposta, chatarase o círculo inicial e volverase a marcar a resposta na outra opción que se considere. Se se necesita corrixir de novo, pódese facer sempre que quede sinalada, de xeito claro e inequívoco, a opción que se considere correcta. Se remata o seu exercicio antes do tempo sinalado, acérquese a un dos membros do Tribunal e entregue o seu exame. INSTRUCCIONES (NO DAR LA VUELTA AL EXAMEN HASTA QUE LO INDIQUE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL) - - - En el tiempo de estancia en el lugar de realización de la prueba queda prohibido hablar, disponer de libros o textos, llevar auriculares o tener encendido el teléfono móvil. Deberá mantener a la vista el D.N.I. o documentación acreditativa equivalente Recuerde consignar sus datos personales requeridos y firme en la primera hoja en el lugar establecido al efecto y en las restantes en el espacio señalado. El test está compuesto de 30 preguntas (más 5 de reserva) con 4 respuestas alternativas (sólo una es correcta). El tiempo para la realización del examen es de 30 minutos que comenzarán a partir de la indicación de la Presidencia del Tribunal. La forma de marcar la respuesta que se considere correcta será haciendo un círculo en la letra correspondiente a), b), c) o d), siempre con bolígrafo con tinta de color azul o negro (nunca de otro color o lápiz). Según las bases de la convocatoria, las respuestas incorrectas restarán 0,2 puntos de la puntuación final a obtener. Si se desea corregir la respuesta, se tachará el círculo inicial y se volverá a marcar la respuesta en otra opción que se considere. Si se necesita corregir de nuevo se puede hacer siempre que quede señalada, de forma clara e inequívoca, la opción que se considere correcta. Si acaba su ejercicio antes del tiempo señalado, acérquese a uno de los miembros del Tribunal y entregue su examen. 10 Concello de Oleiros Preg. Solución Preg. Solución Preg. 1 A 26 B 51 2 B 27 A 52 3 C 28 A 53 4 C 29 B 54 5 D 30 D 55 6 C 31 B 7 NULA 32 B 8 C 33 D 9 B 34 B 10 D 35 A 11 C 36 12 C 37 13 A 38 14 D 39 15 D 40 16 B 41 17 D 42 18 A 43 19 C 44 20 B 45 21 B 46 22 A 47 23 D 48 24 D 49 25 B 50 Solución Praza de Galicia , Nº 1 – Telf.: (981) 61 00 00 – Fax: (981) 63 10 29 – 15173. A Coruña 11